O

Kehtivad alates 18. november 2023

1. ÜLDSÄTTED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad müügi ja töövõtu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised OÜ Haktek , registrikood10259650, aadress Tallinn, Töökoja 8, poolt müügiks pakutavate ja müüdavate kaupade, toodete ja süsteemide (edaspidi nimetatud Kaup) müügitingimused, samuti töövõtutingimused OÜ Haktek poolt seadmete hooldamise, remontimise, ehitamise ja konsulteerimise teenuste osutamisel ning nimetatud teenuste osutamise tulemiks oleva seadme, süsteemi vms valmistamisel või muu kokkulepitud tulemuse saavutamisel (edaspidi nimetatud Töö). Tööks Üldtingimuste tähenduses on nii osutatav teenus (sh konsulteerimisteenus) kui ka teenuse osutamise tulemusel valmiv konkreetne seade või süsteem.

1.2 Üldtingimused sisaldavad ka garantiitingimusi, mis kuuluvad Üldtingimuste 9. peatükis sätestatud juhtudel kohaldamisele OÜ Haktek  poolt müüdavale Kaubale ja tehtavale tööle.

1.3. OÜ Haktek nimetatakse edaspidi vastavalt kontekstile ka Müüjaks ja/või Töövõtjaks.

OÜ Haktek poolt müüdava Kauba ostjat nimetatakse edaspidi Ostjaks. OÜ Haktek –lt Töö tellijat nimetatakse edaspidi Tellijaks. Ostjat/Tellijat ja OÜ Haktek nimetakse Üldtingimustes edaspidi ka Pool või koos Pooled.

1.4. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahel sõlmitud ja sõlmitava(te)le müügilepingu(te)le ja töövõtulepingu(te)le (edaspidi nimetatud Leping(ud)). Üldtingimuste tähendus on Lepinguteks Poolte vahelised nii kahe-või mitmepoolselt ühe tervikdokumendina allkirjastatud müügi- ja töövõtulepingud (sh pikaajalist õigussuhet reguleerivad raamlepingud) kui ka ühepoolsete dokumentide (pakkumused, tellimused, tellimuskirjad, kinnituskirjad jms) vahetamise teel sõlmitud müügi- ja töövõtulepingud. Üldtingimused on OÜ Haktek ja Ostja/Tellija vahel sõlmitava(te) kõikide Lepingu(te) lahutamatuks lisaks.

1.5. Lepingus ja selle lisades määratakse kindlaks OÜ Haktek poolt müüdav Kaup või osutatav Töö, samuti müüdava Kauba või osutatava Töö omadused, kvaliteet, pakend, hind, ettemaksu suurus, üleandmise tingimused ja tähtaeg, veokulude suurus, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks. Suuremahulise ja/või komplitseeritud Töö tellimiseks sõlmivad Pooled eraldi dokumendina töövõtulepingu, millele lisavad vajaliku projektdokumentatsiooni, protokollid, graafikud jm vajalikud lisa.

1.6. Üldtingimustest kõrvalekalded on lubatud üksnes OÜ Haktek nõusolekul. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.

1.7. Väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust tegutsevale füüsilisest isikust Ostja/Tellijale (edaspidi nimetatud ka Tarbija) kehtivad käesolevad Üldtingimused niivõrd, kuivõrd Üldtingimuste sätted ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi õigusaktides sisalduva tarbijaregulatsiooni imperatiivsete normidega.

 

2. KAUBA OSTMINE /TÖÖ TELLIMINE

2.1. Kui Pooled ei sõlmi konkreetse Kauba müügiks või Töö tellimiseks kahe-või mitmepoolset ühe dokumendina ja mõlema Poole poolt allkirjastatavat Lepingut, toimub konkreetse Kauba ostmisele/ Töö tellimisele suunatud Lepingute sõlmimine Üldtingimuste 2. peatükis sätestatud viisil. Kui Poolte vahel on allkirjastatud kahe- või mitmepoolne müügi- või töövõtulepingu raamleping, siis kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatut raamlepingu raames toimuvate üksikute tehingute puhul.

2.2. Kauba ostmiseks või Töö tellimiseks OÜ Haktek – lt esitab Ostja/Tellija OÜ –le Haktek teenindusosakonna  kaudu suulise või kirjaliku tellimuse, telefoni teel esitatud tellimuse korral on OÜ Haktek-l õigus kõne salvestada.Tellimus loetakse kirjalikuks, kui see on OÜ Haktek üle antud OÜ Haktek asukohas või edastatud OÜ Haktek posti, faksi või elektronposti teel.

2.3. Kauba ostmiseks esitatud tellimuses fikseeritakse ostetava Kauba nimetus, kogus, eeldatav hind, Kauba üleandmise viis ja koht, soovitav tarnetähtaeg, tellimuse aktseptimise tähtaeg. Töö tellimiseks esitatud tellimuses fikseeritakse soovitava Töö võimalikult täpne kirjeldus ja soovitav otstarve, maht, Töö üleandmise koht ja viis, tellimuse täitmise soovitav tähtaeg, Töö eeldatav hind ja tellimuse aktseptimise tähtaeg.

2.4. Ostja/Tellija esitatud tellimuse aktseptimisega (kinnitamisega) OÜ Haktek poolt loetakse Kauba ostmise või Töö tellimise Leping sõlmituks. Tellimuse kinnitamine OÜ Haktek  poolt toimub sõltuvalt tellimuse esitamise asjaoludest kas tellimuse kinnituse või kinnituskirja Ostjale/Tellijale edastamisega. Kui Ostja/Tellija ei ole OÜ Haktek  poolt Ostjale/Tellijale

edastatud tellimuse kinnitusega või kinnituskirjaga nõus, kohustub Ostja/Tellija viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul tellimuse kinnituse või kinnituskirja saamisest OÜ –le Haktek teatama, et ta ei ole tellimuse kinnituses või kinnituskirjas sätestatuga nõus.

2.5. OÜ –le Haktek  edastatud ja OÜ Haktek poolt kinnitatud tellimus loetakse Ostja/Tellija tagasivõtmatuks tahteavalduseks osta/tellida OÜ Haktek tellimuses kirjeldatud Kaupa/Tööd. Juhul, kui Ostja/Tellija vaatamata eeltoodule soovib loobuda aktseptitud tellimusest, vastutab Ostja/Tellija Üldtingimustes ning Lepingus nimetatud viisil, kohustudes muuhulgas hüvitama

loobumisega OÜ-le Haktek tekkinud/ tekkivad kulutused ja/võikahju.

2.6. OÜ Haktek on kohustatud Ostjat/Tellijat viivitamatult teavitama asjaolude ilmnemisest, mis toovad või võivad tuua kaasa tellimuse ja/või Lepingu(te) täitmise võimatuse kokkulepitud tingimustel või tähtaja jooksul.

2.7. Ostja/Tellija vastutab teabe ja eelinformatsiooni õigsuse ja tegelikkusele vastavuse eest, mida ta annab Kauba ostmisel ja/või Töö tellimisel ostetava Kauba/ tellitava Töö kasutamis- ja rakendamistingimuste kohta.

 

3. HINNA TASUMINE

3.1. Vastavalt Lepingule ja/või esitatud tellimusele väljastab OÜ Haktek Ostjale/Tellijale arve müüdava Kauba või osutatava Töö eest. Arvel märgitud Töö hinna aluseks on OÜ Haktek kehtiv hinnakiri, mis on saadaval Haktek kodulehel www.haktek.ee alapealkirja „Teenused” all.

3.2. Haktek OÜ võib ühepoolselt muuta hinnakirja, kui „tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mis tahes tasumäära või tingimuse kehtestamise aluseks olnud või tingimuse või tasumääraga või ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, tööjõu- või muud sisendkulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) või ilmnevad muud olulised asjaolud.

3.3. Töövõtu puhul on Töövõtja poolt koostatud ja Tellijaga kooskõlastatud Töö eelarve (kalkulatsioon) Pooltele siduv. Töövõtjal on ühepoolselt õigus eelarvet ületada vaid sel juhul, kui see on objektiivselt põhjendatud, eeskätt juhul, kui see on põhjustatud ettenägematute ja/või vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest, millest omakorda on tingitud täiendavate kuluartiklite kasutuselevõtmise vajaduse. Eelarve ületamised üle viie (5) protsendi Töö maksumusest peab Töövõtja eelnevalt kooskõlastama Tellijaga.

3.4. Kui Lepinguga ja/või Poolte erikokkuleppega on kokku lepitud Kauba/Töö hinna ettemaksu tasumise kohustus, kohustub Ostja/Tellija ettemaksuna tasuma Lepinguga kokkulepitud summa hiljemalt 7 päeva jooksul arvates vastavasisulise arve kättesaamisest, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

3.5. Kui arvel märgitud ettemaksu maksetähtaeg on pikem Üldtingimustes ja/või Lepingus sätestatust, kohaldatakse arvel sätestatud tähtaega, vastupidisel juhul aga tähtaega, mis on Ostjale/Tellijale soodsam.

3.6. Ostja/Tellija kohustub teistsuguse erikokkuleppe puudumisel Kauba/Töö hinna tervikuna tasuma 7 kalendripäeva jooksul arvates arve esitamise kuupäevast. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel esitab OÜ Haktek arve kokkulepitud tarnetähtpäeval, milleks üldjuhul on Kauba/Töö valduse OÜ Haktek Ostjale/ Tellijale üleandmise päev (edaspidi nimetatud ka tarnetähtpäev).

3.7. Kui OÜ Haktek on tarnetähtpäeval Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmiseks valmis pannud, kuid Ostja/Tellija satub vastuvõtuviivitusse, kohustub Ostja/Tellija sõltumata Kauba/Töö otsese valduse saamise päevast tasuma Kauba/Töö hinna tervikuna 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates tarnetähtpäevast. Enne hinna täielikku tasumist Kauba/Töö omandiõiguse üleminekut ei toimu.

3.8. Esitatud arvete alusel tasumisele kuuluvad summad tuleb tasuda kas sularahas või pangaülekandega OÜ Haktek arveldusarvele, mis on märgitud Ostjale/Tellijale esitatud arvel. Ostja/Tellija märgib maksekorraldusele või arveldustšekile tasutava(te) arve(te) numbri(d), arve(te) kuupäeva(d) ja olemasolul ka Kauba saatelehe numbri.

3.9. Kauba/Töö hind loetakse tasutuks hinnale vastava summa laekumise hetkest OÜ Haktek arveldusarvele või sularaha üleandmisel raha vastuvõtmiseks volitatud OÜ Haktek esindajale.

3.10. Kui Ostja/Tellija on tasunud OÜ Haktek-i müüdava Kauba ja/või tehtava Töö eest ettemaksu, on see käsitletav käsirahana. Juhul, kui Ostja/Tellija loobub OÜ Haktek poolt aktseptitud tellimusest või Lepingust, jääb käsirahana makstud ettemaks OÜ Haktek -le. Kui tellimusest loobumine on tingitud OÜ Haktek tulenevatest põhjustest, tagastab OÜ Haktek

Ostjale/Tellijale ettemaksu.

 

4. KAUBA/TÖÖ VALDUSE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE. JUHUSLIKU HÄVIMISE JA KAHJUSTUMISE  RIISIKO ÜLEMINEK

4.1. OÜ Haktek laos oleva tellitud Kauba kohustub OÜ Haktek Ostjale/Tellijale üle andma üldjuhul seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest (tarnetähtaeg),v.a juhul, kui tellimuse kinnituses ja/või tellimuse alusel koostatud arvel on märgitud teistsugune tarnetähtaeg või kui Pooled on eraldi kokkuleppega kokku leppinud teistsuguses tarnetähtajas. OÜ Haktek laos mitteoleva ja/või tavapärasest suurema koguse Kauba/ mahukama

Töö tellimuse puhul lepitakse tarnetähtaeg, samuti hind Ostjaga/Tellijaga igakordselt eraldi kokku.

4.2. Kauba/Töö üleandmisel kirjutavad Pooled alla üleandmise-vastuvõtmise aktile ja/või  arvele, tööleht-tellimuse-le, mis üldjuhul sisaldab alljärgnevaid andmeid: Kauba/Töö nimetus, seeria- või tootenumber, kogus, üleandmise koht ja aeg, Ostja/Tellija esindajana Kauba/Töö vastu võtnud isiku nimi ning ametikoht.

4.3 Kauba/Töö vastuvõtmiseks volitatud isikud määratakse kindlaks Lepingus või selle lisas. Juhul,kui Ostja/Tellija saadab Kaupa/Tööd vastu võtma ja arve- saatelehele ja/või üleandmisevastuvõtmise aktile, tööleht-tellimuse-le  alla kirjutama kolmanda isiku, kes ei ole Ostja/Tellija seaduslik esindaja, peab viimatinimetatu esitama kirjalikus vormis volikirja, mis tõendab, et kolmandal isikul on õigus Kaupa/Tööd vastu võtta.

4.4. Kauba/Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale/Tellijale üle Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmisega, v.a punktis 4.7 ja 4.8 nimetatud juhtudel.

4.5. Kui OÜ Haktek on tarnetähtpäeval Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmiseks valmis pannud ja/või Ostja/Tellija territooriumile kohale toimetanud ning on sellest Ostjale/Tellijale teada andnud, kuid Ostja/Tellija satub viivitusse toimingu tegemisega, millega ta peab Kauba/Töö üleandmisele-vastuvõtmisele kaasa aitama (eelkõige, kui Ostja/Tellija ei võta

asja vastu või ei võimalda ligipääsu oma territooriumile), läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale/Tellijale üle tarnetähtpäeva saabumisel hetkest, mil OÜ Haktek on teinud kõik vajaliku Kauba/Töö üleandmiseks.

4.6. Kui Kauba/Töö toimetab Ostjale/Tellijale kohale viimase poolt valitud ja Lepingu pooleks mitteolev vedaja, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale/Tellijale üle Kauba/Töö üleandmisest vedajale.

4.7. Kui Pooled on kokku leppinud Kauba/Töö üleandmises OÜ Haktek territooriumil, kohustub Ostja/Tellija Kauba/Töö OÜ Haktek territooriumilt ära viima kokkulepitud tarnetähtpäeval, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates tarnetähtpäeva saabumisest.

4.8. Juhul, kui Ostja/Tellija ei täida Üldtingimuste punktis 4.7. sätestatud kohustust ning ei taga neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Kauba/Töö äravedu OÜ Haktek territooriumilt, on OÜ Haktek õigus nõuda Ostjalt/Tellijalt Kauba/Töö hoidmise eest tasu 0,3% (null koma kolm protsenti) äraviimata Kauba/Töö hinnast päevas. OÜ Haktek -il on õigus eeltoodud hoidmise tasu Ostjalt/Tellijalt nõuda ka juhul, kui OÜ Haktek kohustub Kauba/Töö Ostja/Tellija territooriumile kohale vedama, kuid Ostjast/Tellijast tulenevatel põhjustel ei ole võimalik Kaupa/Tööd Ostjale/Tellijale üle anda.

4.9. Juhul, kui OÜ Haktek on teinud endast kõik mõistlikult sõltuva tarnetähtpäeval Kauba/Töö üleandmiseks, kuid Ostja/Tellija satub viivitusse toimingu tegemisega, millega ta peab Kauba/Töö üleandmisele-vastuvõtmisele kaasa aitama, ei vastuta OÜ Haktek  pärast  tarnetähtpäeva saabumist Kauba/Töö kahjustumise või hävimise eest, v.a tahtluse või raske hooletuse korral.

4.10. Lepingute, mille puhul Töövõtja on kohustatud Töö Tellijale üle andma ositi, kehtib Üldtingimuste peatükis 4 sätestatu iga Töö osa suhtes eraldi ning ka kogu Töö suhtes tervikuna, arvestades seejuures Töö ositi üleandmise erisusi.

 

5. TELLITUD KAUBA/TÖÖ KOHALETOIMETAMINE

5.1. Juhul, kui OÜ Haktek  on kohustatud Kauba/Töö Ostja/Tellija territooriumile või Ostja/Tellija poolt määratud asukohta toimetama oma veovahendiga või OÜ Haktek poolt valitud ja Lepingu pooleks mitteoleva vedaja/ ekspediitori veovahendiga, kannab Ostja/Tellija Kauba/Töö transpordikulud, v.a erikokkulepped. Kui Kauba/Töö vedu toimub Ostja/Tellija

enda veovahendiga või Ostja/Tellija poolt valitud vedaja veovahendiga, kannab transpordikulud Ostja/Vedaja.

 

6. KAUBA/ TÖÖ OMANDI ÜLEMINEK MÜÜJALT OSTJALE, OMANDIRESERVATSIOON

6.1. Kauba/Töö omand läheb OÜ Haktek – lt Ostjale/Tellijale üle hetkel, mil OÜ Haktek – le on tervikuna laekunud tellitud Kauba/Töö hind (omandireservatsioon).

6.2. Kuni Kauba/Töö omandi üleminekuni ei ole Ostjal/Tellijal õigust Kaupa/Tööd käsutada (sh ümber töödelda, kasutada tootmisprotsessis, võõrandada ega koormata asjaõiguslike ega võlaõiguslike koormatistega).

6.3. Üldtingimuste punktis 6.1. ja 6.2. sätestatut ei kohaldata Lepingute puhul, mille esemeks on Töövõtja poolt Töö tegemine või teenuse osutamine Tellija omandisse kuuluva vallasasja suhtes (nt Tellija asja parandamine, moderniseerimine jne). OÜ Haktek-l on õigus Tellija omandisse kuuluvalt vallasasjalt demonteerida OÜ Haktek poolt paigaldatud varuosad ja materjalid, mille eest Tellija pole tähtaegselt tasunud.

 

7. KAUBA/TÖÖ KVALITEET JA LEPINGUTINGIMUSTELE VASTAVUS

7.1. OÜ Haktek  poolt müüdav Kaup ja üleantav Töö peavad vastama lepingutingimustele ning vastavat liiki asjale ja/või teenusele tavaliselt esitatavatele kvaliteedinõuetele, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul, kui Kauba tootja on konkreetse Kauba suhtes välja andnud tootesertifikaadi, peab Kaup vastama nimetatud sertifikaadis toodud kvaliteeditingimustele. OÜ Haktek  peab tagama, et üleantava Kauba/Töö suhtes ei oleks kolmandatel isikutel õigusi ega nõudeid, et Kaup/Töö oleks legaalne ning et Kaupa/Tööd ei oleks eelnevalt kasutatud kolmandate isikute poolt.

7.2. OÜ Haktek vastutab Kauba/Töö kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastavuse eest juhul, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale/Tellijale. OÜ Haktek ei vastuta Kauba/Töö kvaliteeditingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut Ostjale/Tellijale.

7.3. Ostjal/Tellijal on õigus keelduda mittenõuetekohase Kauba/Töö vastuvõtmisest. Kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastava Kauba/Töö kohustub OÜ Haktek mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul, parandama või asendama oma kulul.

7.4. Kui Ostja/Tellija ei nõua Kauba/Töö asendamist või parandamist üheaegselt teate esitamisega Kauba/Töö Lepingutingimustele (eelkõige kvaliteeditingimustele) mittevastavuse kohta või ühe (1) tööpäeva jooksul pärast nimetatud teate esitamist, kaotab Ostja/Tellija õiguse nõuda OÜ Haktek – ilt Kauba/Töö asendamist või parandamist.

7.5. OÜ Haktek ei vastuta Kauba/Töö lepingu- ja/või kvaliteeditingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja/Tellija Kauba/Töö vastuvõtmisel mittevastavusest teadis või pidi teadma.

7.6. Majandus- või kutsetegevuses Lepingu sõlminud Ostja/Tellija on kohustatud Kauba/Töö vastuvõtmisel Kauba/Töö viivitamata üle vaatama või organiseerima selle kohese ülevaatuse mõne teise isiku poolt.

7.7. Kui Ostja/Tellija avastab Kauba/Töö vastuvõtmisel puudusi Kauba/Töö kvaliteedis või avastab muu Lepingutingimustele mittevastavuse, peab Ostja/Tellija avastatud puudustest  OÜ Haktek teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul, esitades puuduste täpse kirjelduse. Puuduste avastamisel tuleb puuduste iseloom ja ulatus koheselt kirjalikult fikseerida kas saatelehel või eraldi aktiga.

7.8. Majandus- või kutsetegevuses Lepingu sõlminud Ostja/Tellija peab Kauba/Töö OÜ Haktek  viivitamatult teavitama kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastavusest  Kauba/Töö vastuvõtmisel teostatava ülevaatuse käigus, v.a juhul, kui tegemist on varjatud puudustega, mis ilmnevad või avalduvad alles hiljem. Juhul, kui Ostja/Tellija ei vaata Kauba/Töö vastuvõtmisel Kaupa/Tööd üle piisava põhjalikkusega ning ei teavita OÜ Haktek  Kauba/Töö vastuvõtmisel viivitamatult  Kauba/Töö kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastavusest, kaotab Ostja/Tellija õiguse hiljem tugineda Kauba/Töö võimalikele puudustele, v.a juhul, kui tegemist on varjatud puudustega, mis ilmnevad või avalduvad alles hiljem.

7.9. Töövõtja on seotud informatsiooniga, mida Tellija talle annab Töö soovitava otstarbe ja rakendusala kohta. Juhul, kui Tellija tellis Töö teatud eriliseks otstarbeks, ei loeta Tööd kvaliteedi või lepingutingimustele mittevastavaks, kui see Töö ei sobi muuks otstarbeks (sh otstarbeks, milleks seda liiki Tööd tavaliselt kasutatakse) kui see, milles Lepingus on kokku lepitud.

7.10. Ostja/Tellija peab OÜ Haktek – le viimase nõudmisel esitama puudustega Kauba/Töö, et OÜ Haktek saaks veenduda Kauba/Töö kvaliteedile ja/või lepingutingimustele mittevastavuses. Kui Pooled jäävad ühise kvaliteedikontrolli käigus eriarvamusele Kauba/Töö kvaliteeditingimustele mittevastavuse osas, tellitakse puuduste ulatuse ning põhjuste hindamiseks sõltumatu ekspertiis. Kui ekspertiis ei avasta Kauba/Töö kvaliteeditingimustele mittevastavust, tasub ekspertiisikulud Ostja/Tellija. Muudel juhtudel kannab ekspertiisi kulud Pool, kes ekspertiisi tulemuste kohaselt puuduste eest vastutab. Kui puuduste eest vastutavad mõlemad Pooled, kantakse ekspertiisikulud võrdselt.

7.11. Ostja/Tellija on Kauba/Töö kvaliteedi- ja lepingutingimuste säilitamiseks kohustatud Kauba/Töö hoidmisel ja ladustamisel järgima Kaubaks/Töö tulemiks oleva asja hoidmisele ja ladustamisele tavaliselt esitatavaid nõudeid, samuti õigusaktidest  tulenevaid nõudeid. Lisaks eeltoodule on Ostja/Tellija kohustatud järgima Kauba/Töö hoidmise ja ladustamise tingimusi, mis on fikseeritud kas Lepinguga ja/või toote pakendil ja/või etiketil.

7.12. OÜ Haktek –il on õigus Ostjale/Tellijale anda, muuta ja/või täiendada juhiseid konkreetse Kauba/Töö hoidmise ja/või ladustamise tingimuste kohta, mis on Ostjale/Tellijale järgimiseks kohustuslikud.

 

8. POOLTE VASTUTUS

8.1. Pooled vastutavad oma Lepingust ja/või Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, v.a juhul, kui rikkumine on vabandatav.

8.2. Juhul, kui OÜ Haktek  viivitab Kauba/Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Ostjal/Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,5% (null koma viis protsenti) Kauba/Töö hinnast iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 25% (kakskümmend viis protsenti) Kauba/Töö hinnast. Kui Ostja/Tellija on esitanud leppetrahvi kirjaliku nõude õigeaegselt (st kahe nädala jooksul rikkumise avastamisest), on Ostjal/Tellijal õigus Kauba/Töö eest tasumisel vähendada hinda leppetrahvi summa võrra.

8.3. Juhul, kui Ostja/Tellija on tervikuna tasunud Kauba/Töö eest tasumisele kuuluva hinna, kuid OÜ Haktek viivitab ilma mõjuva põhjuseta Kauba/Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Ostjal/Tellijal õigus OÜ Haktek nõuda Kauba/Töö üleandmise viivitamisega tekkinud kahju hüvitamist või Leping ennetähtaegselt üles öelda.

8.4. Juhul, kui OÜ Haktek  on Ostjale/Tellijale andnud juhised üleantud Kauba/Töö kasutamise ja ekspluatatsiooni kohta, on need Ostjale/Tellijale järgimiseks kohustuslikud. OÜ Haktek  vastutab teabe õigsuse eest, mida ta annab Kauba/Töö kasutamise tingimuste kohta. OÜ Haktek ei vastuta kahju eest, mis on Kaubale/Tööle ja/või Ostjale/Tellijale ja/või kolmandatele isikutele tekkinud Kauba/Töö selle otstarbele või Lepingu tingimustele

mittevastava kasutamise, hoiustamise ja/või ladustamise tõttu.

8.5. Ostja/Tellija kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta kahe (2) nädala jooksul pärast OÜ Haktek  poolse kohustuse rikkumise avastamist OÜ Haktek – le ei teata, et ta leppetrahvi nõuab.

8.6. Juhul, kui Ostja/Tellija viivitab Kauba/Töö hinna tasumisega üle kokkulepitud tähtaja, on OÜ Haktek õigus keelduda lepinguliste kohustuste täitmisest seni, kuni Ostja/Tellija on oma kohustused nõuetekohaselt  täitnud. Lisaks eeltoodule on OÜ Haktek -il õigus nõuda viivist, mille suuruseks on 0,5% (null koma viis protsenti) tasumisega viivitatud summast  iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Töövõtu

puhul on Töövõtjal Tellija poolt üleantud asjade ja Töö suhtes seaduslik pandiõigus.

8.7. Kauba/Töö hinna mittetasumisel või tasumisega viivitamisel on OÜ Haktek – il õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, nõuda kauba tagastamist, nõuda Ostjalt/Tellijalt rikutud kohustuse täitmist ja/või tekkinud kahju hüvitamist, kusjuures OÜ Haktek –il on õigus anda võlgnevus(t)e sissenõudmine kolmandale isikule, sh advokaadi- ja/või inkassobüroole. OÜ Haktek võib enne võla sissenõudmist esitada Ostjale/Tellijale sissenõutava võlgnevuse kohta hoiatava meeldetuletuskirja. Ostja/Tellija kohustub OÜ Haktek – ile hüvitama kõik võlgnevuse sissenõudmisega OÜ Haktek  tekkinud kulutused, sh õigusabi- ja õigusteenuskulud täies ulatuses.

8.8. Ostja/Tellija poolt Lepingu ja/või Üldtingimuste alusel tasumisele kuuluvatest summadest loetakse esimeses järjekorras tasutuks intressid, viivised ja leppetrahv, seejärel põhivõlgnevus alates varasemast võlgnevusest ning kõige viimasena arve(d), mille maksetähtpäev ei ole veel saabunud.

8.9. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ning mille saabumist  nad Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Vääramatu jõu asjaoludeks on muuhulgas tulekahju, sõda, streik, tööseisak, mäss, mobilisatsioon, loodusõnnetused, energiavarustuse piirangud, transporditakistused, põhi- või abitoodete tarnete katkemine OÜ Haktek mitteolenevatel põhjustel jne.

8.10. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele ning Vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.

8.11. Kui Vääramatu jõu asjaolude tõttu on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 6 (kuus) kalendrikuud järjest, võivad Pooled Lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Sellisel juhul ei ole Pool, kelle kohustuste täitmine oli takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, kohustatud maksma teisele Lepingu Poolele kahjuhüvitist kohustuste mittetäitmise eest. Lepingu ülesütlemise õigust ei ole teisel Poolel juhul, kui Vääramatu jõu asjaolu, mis takistab Poolel Lepingut täitmast, tekkis pärast päeva, mil teine Pool oleks pidanud omapoolsed kohustused täitma, kuid ei teinud seda nõuetekohaselt.

8.12. Lisaks käesolevas Üldtingimuste punktis sätestatule vastutavad Pooled lepinguliste kohustuste täitmise eest ka teistes Üldtingimuste punktides ja Lepingus sätestatud juhtudel.

 

9. GARANTIITINGIMUSED

9.1. Käesolevas peatükis on sätestatud müügi- ja töövõtugarantii  üldtingimused (edaspidi Garantiitingimused), mis kohalduvad OÜ Haktek poolt müüdavate Kaupade ja tehtavatele Töödele käesolevas peatükis sätestatud tingimustel ja juhul.

9.2. Garantii andmisega luuakse Ostjale/Tellijale Kauba/Töö puuduste ilmnemise korral seaduses sätestatust soodsam seisund. OÜ Haktek  ei ole kohustatud igale tema poolt müüdavale Kaubale ja/või tehtud Tööle garantiid andma. Juhul, kui OÜ Haktek  poolt müüdavale Kaubale ja/või tehtavale Tööle Garantiitingimustes sätestatud garantii ei laiene, on Ostjal/Tellijal siiski õigus kasutada puuduste ilmnemisel kõiki Lepingust, Üldtingimustest (v.a 9. peatükist) ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (sh nõuda puuduste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist). Ka juhul, kui Garantiitingimustes sätestatud garantii  Kaubale/Tööle laieneb, ei ole Ostja/Tellija õigused Lepingust, Üldtingimustest ja seadusest tulenevate õiguskaitsevahendite kohaldamisel piiratud.

9.3. Käesolevate Üldtingimustega ei anna OÜ Haktek ühelegi konkreetsele Kaubale ega Tööle garantiid. Müügi- ja/või töövõtugarantii annab OÜ Haktek temalt ostetud Kaubale või tellitud Tööle igakordse müügi, tellimuse või töövõtu puhul eraldi, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Garantiitingimused kehtivad juhul, kui konkreetse Kauba ostmiseks või Töö tellimiseks sõlmitavas Lepingus on OÜ Haktek  kui garantii andja andnud garantiilubaduse ja/või on tehtud viide Garantiitingimuste kohaldumisele ja/või OÜ Haktek on Kauba/Tööga kaasa andnud garantiilehe, millel sisaldub viide Lepingu kuupäevale ja Kauba/Töö nimetusele.

9.4. Garantiitähtajaks on üldjuhul 3- 12 kuud alates Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmise kuupäevast. Kauba/Töö parandamise korral garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.Kui Kaup/Töö asendatakse garantii kehtivuse ajal uue Kauba/Tööga, hakkab uus garantiitähtaeg kulgema uue Kauba/Töö kättesaamisest.

9.5. Garantii kehtib ainult OÜ Haktek poolt müüdud uutele Kaupadele ja/või valmistatud uuele Töö tulemile. Garantii hõlmab garantiiajal Kauba/Töö või selle üksikutes detailides ilmnevate valmistamise-, tooraine- ja konstruktsiooni puuduste kõrvaldamise OÜ Haktek  või toote tootja poolt volitatud garantiiteenuse töökodades. Garantii ei hõlma Kauba/Töö reguleerimist, puhastamist, hooldamist ja kasutamisest põhjustatud loomuliku kulumise tõttu tekkinud muutustest tulenevate vigade kõrvaldamist. Garantii kehtib ainult sellisele Kaubale/Tööle, mida on kasutatud vastavalt Kauba/Töö sihtotstarbele ja vastavuses kasutusjuhendiga ja tootejuhendite eeskirjadega. Garantii alla kuuluv puudus peab Kaubal/Tööl eksisteerima Kauba/Töö  Ostjale/Tellijale üleandmise hetkel.

9.6. Garantii ei hõlma Kaubal/Tööl tekkinud puudusi, mis on tekkinud pärast Kauba/Töö üleandmist ning on põhjustatud: transpordikahjustustest;  Kauba/Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, -hooldamisest, -paigaldamisest või -ühendamisest;  kui Kaupa/Toodet on remonditud, paigaldatud Teenindusasutuses või  isiku poolt, mis/kes  ei ole Üldtingimustes või Lepingus nimetatud garantiiteenust  osutatavate töökodade või isikute loetelus; Ostja/Tellija süülisest tegevusest või tegevusetusest; kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla ja/või kui ilma OÜ Haktek  või tootja kirjaliku

nõusolekuta on Kaupa/Tööd muudetud või parandatud.

9.7. Garantiijuhtumist (st garantii alla kuuluvast Kauba/Töö puudusest) tuleb teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul puudusest teada saamisest või teada saama pidamisest.

9.8. OÜ Haktek ja tema garantiitöökojad on kohustatud Garantiitingimustes sätestatud garantiiteenust osutama, kui Ostja/Tellija esitab garantii aluseks oleva dokumendi (müügi- või töövõtulepingu, arve, sularahatšeki, garantiilehe või muu dokumendi, mille abil on võimalik identifitseerida Kaupa/Tööd ja sellele garantii laienemist).

9.9. Garantii alla kuuluva puuduse kõrvaldamise kohustub OÜ Haktek korraldama esimesel võimalusel, üldjuhul mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul. Kauba/Töö puhul esimese garantiijuhtumi ilmnemisel (st puuduse esmakordsel avastamisel) on OÜ Haktek – il õigus valida, kas ta kõrvaldab puuduse parandamise või asendamise teel. Sama Kauba/Töö puhul teise ja enama garantiijuhtumi esinemise korral on Ostjal/Tellijal õigus valida, kas ta soovib

puuduste kõrvaldamist parandamise või asendamise teel. Lepingust taganeda ning nõuda Kauba/Töö tagasivõtmist ja hinna tagastamist võib Ostja/Tellija üksnes juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa parandada või asjaga, mida ei saa asendada ning mille puhul parandamine ei annaks tulemusi, mis võimaldaks Kaupa/Tööd sihipäraselt kasutada. Kauba/Töö tagastamist ja hinna hüvitamist võib Ostja/Tellija nõuda ka juhul, kui korduv  garantiiremondi teostamine ei anna tulemusi.

9.10. Garantiiremont on Ostjale/Tellijale tasuta. Garantiiremondi objektiks oleva Kauba/Töö transpordi garantiiremondi töökotta, Kauba tootja asukohta või garantiiremondi teostaja sõit koha peale toimub OÜ Haktek või tootja kulul üksnes juhul, kui leiab kinnitust puuduse kuulumine garantii alla. Garantiid mittehõlmavate puuduste remonditööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja/Tellija.

9.11. Kui Pooled jäävad eriarvamusele Kauba/Töö puudusele garantii laienemise osas, tellitakse sõltumatu ekspertiis Üldtingimuste punktis 7.10 sätestatud tingimustel.

9.12. Kui Ostjaks/Tellijaks on tarbija, kuuluvad Garantiitingimused kohaldamisele niivõrd, kuivõrd need ei kitsenda tarbija õigusi võrreldes võlaõigusseaduse tarbijagarantii sätetega.

 

10. TEADETE EDASTAMINE

10.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti, faksi või posti teel. Juhul, kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele Poolele edastatavad teated olema edastatud taasesitamist  võimaldavas vormis (s.o kirjalikus vormis, faksi või e-posti teel). Kirjalikus vormis peavad olema eelkõige Poolte Lepingu ülesütlemise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest.

10.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele Poolele Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.

10.3. Kirjalik teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üleantud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt  tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.  Juhul, kui Pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist Poolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade Poole poolt kättesaaduks, kui see on postitatud Lepingus märgitud aadressile.

 

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Leping ning kõik Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

11.2. Pooltel on õigus pikaajaline tähtajaline Leping (so sõlmitud vähemalt 6 kuuks) igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele tähitud kirjaga vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

11.3. Kui Pool rikub oluliselt Lepingust tulenevaid kohustusi (eelkõige tasu maksmise kohustust), on teisel Poolel õigus Leping etteteatamistähtaega järgimata ka ennetähtaegselt lõpetada.

11.4. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ei mõjuta Lepingust enne ülesütlemist tekkinud õiguste ja kohustuste kehtivust, samuti kokkulepet Lepingust tulenevate vaidluste ja pretensioonide lahendamiste kohta.

11.5. Lepingu Pooled kohustuvad mitte avalikustama informatsiooni käesoleva Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik meetmed, mis on vajalikud vältimaks eelpool mainitud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Käesolev piirang ei kehti informatsiooni teatavakstegemise kohta Poolte advokaatidele, juristidele, audiitoritele või seadusest tuleneval alusel riigiasutustele või Poolte kirjalikul erikokkuleppel.

11.6. Pooltel ei ole õigust Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma teise Poole vastava kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele üle anda.

11.7. Juhul, kui Üldtingimuste või Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eesti Vabariigis kehtivate õigusakti(de)ga, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

11.8. Üldtingimustele ja Lepingule, samuti Lepingust tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, sõltumata Ostja/Tellija asukoha riigist.

11.9. Üldtingimuste ja Lepingu(te)ga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, pöörduvad Pooled vaidluse lahendamiseks OÜ Hakteki registrijärgse asukoha järgsesse kohtusse.

Kinnitatud  18. november  2014. aastal.