Garantiitingimused

Väljavõte lepingu üldtingimustest:

9.1. Käesolevas peatükis on sätestatud müügi- ja töövõtugarantii  üldtingimused (edaspidi Garantiitingimused), mis kohalduvad OÜ Haktek poolt müüdavate Kaupade ja tehtavatele Töödele käesolevas peatükis sätestatud tingimustel ja juhul.

9.2. Garantii andmisega luuakse Ostjale/Tellijale Kauba/Töö puuduste ilmnemise korral seaduses sätestatust soodsam seisund. OÜ Haktek  ei ole kohustatud igale tema poolt müüdavale Kaubale ja/või tehtud Tööle garantiid andma. Juhul, kui OÜ Haktek  poolt müüdavale Kaubale ja/või tehtavale Tööle Garantiitingimustes sätestatud garantii ei laiene, on Ostjal/Tellijal siiski õigus kasutada puuduste ilmnemisel kõiki Lepingust, Üldtingimustest (v.a 9. peatükist) ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (sh nõuda puuduste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist). Ka juhul, kui Garantiitingimustes sätestatud garantii  Kaubale/Tööle laieneb, ei ole Ostja/Tellija õigused Lepingust, Üldtingimustest ja seadusest tulenevate õiguskaitsevahendite kohaldamisel piiratud.

9.3. Käesolevate Üldtingimustega ei anna OÜ Haktek ühelegi konkreetsele Kaubale ega Tööle garantiid. Müügi- ja/või töövõtugarantii annab OÜ Haktek temalt ostetud Kaubale või tellitud Tööle igakordse müügi, tellimuse või töövõtu puhul eraldi, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Garantiitingimused kehtivad juhul, kui konkreetse Kauba ostmiseks või Töö tellimiseks sõlmitavas Lepingus on OÜ Haktek  kui garantii andja andnud garantiilubaduse ja/või on tehtud viide Garantiitingimuste kohaldumisele ja/või OÜ Haktek on Kauba/Tööga kaasa andnud garantiilehe, millel sisaldub viide Lepingu kuupäevale ja Kauba/Töö nimetusele.

9.4. Garantiitähtajaks on üldjuhul 3- 12 kuud alates Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmise kuupäevast. Kauba/Töö parandamise korral garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.Kui Kaup/Töö asendatakse garantii kehtivuse ajal uue Kauba/Tööga, hakkab uus garantiitähtaeg kulgema uue Kauba/Töö kättesaamisest.

9.5. Garantii kehtib ainult OÜ Haktek poolt müüdud uutele Kaupadele ja/või valmistatud uuele Töö tulemile. Garantii hõlmab garantiiajal Kauba/Töö või selle üksikutes detailides ilmnevate valmistamise-, tooraine- ja konstruktsiooni puuduste kõrvaldamise OÜ Haktek  või toote tootja poolt volitatud garantiiteenuse töökodades. Garantii ei hõlma Kauba/Töö reguleerimist, puhastamist, hooldamist ja kasutamisest põhjustatud loomuliku kulumise tõttu tekkinud muutustest tulenevate vigade kõrvaldamist. Garantii kehtib ainult sellisele Kaubale/Tööle, mida on kasutatud vastavalt Kauba/Töö sihtotstarbele ja vastavuses kasutusjuhendiga ja tootejuhendite eeskirjadega. Garantii alla kuuluv puudus peab Kaubal/Tööl eksisteerima Kauba/Töö  Ostjale/Tellijale üleandmise hetkel.

9.6. Garantii ei hõlma Kaubal/Tööl tekkinud puudusi, mis on tekkinud pärast Kauba/Töö üleandmist ning on põhjustatud: transpordikahjustustest;  Kauba/Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, -hooldamisest, -paigaldamisest või -ühendamisest;  kui Kaupa/Toodet on remonditud, paigaldatud Teenindusasutuses või  isiku poolt, mis/kes  ei ole Üldtingimustes või Lepingus nimetatud garantiiteenust  osutatavate töökodade või isikute loetelus; Ostja/Tellija süülisest tegevusest või tegevusetusest; kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla ja/või kui ilma OÜ Haktek  või tootja kirjaliku nõusolekuta on Kaupa/Tööd muudetud või parandatud.

9.7. Garantiijuhtumist (st garantii alla kuuluvast Kauba/Töö puudusest) tuleb teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul puudusest teada saamisest või teada saama pidamisest.

9.8. OÜ Haktek ja tema garantiitöökojad on kohustatud Garantiitingimustes sätestatud garantiiteenust osutama, kui Ostja/Tellija esitab garantii aluseks oleva dokumendi (müügi- või töövõtulepingu, arve, sularahatšeki, garantiilehe või muu dokumendi, mille abil on võimalik identifitseerida Kaupa/Tööd ja sellele garantii laienemist).

9.9. Garantii alla kuuluva puuduse kõrvaldamise kohustub OÜ Haktek korraldama esimesel võimalusel, üldjuhul mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul. Kauba/Töö puhul esimese garantiijuhtumi ilmnemisel (st puuduse esmakordsel avastamisel) on OÜ Haktek – il õigus valida, kas ta kõrvaldab puuduse parandamise või asendamise teel. Sama Kauba/Töö puhul teise ja enama garantiijuhtumi esinemise korral on Ostjal/Tellijal õigus valida, kas ta soovib puuduste kõrvaldamist parandamise või asendamise teel. Lepingust taganeda ning nõuda Kauba/Töö tagasivõtmist ja hinna tagastamist võib Ostja/Tellija üksnes juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa parandada või asjaga, mida ei saa asendada ning mille puhul parandamine ei annaks tulemusi, mis võimaldaks Kaupa/Tööd sihipäraselt kasutada. Kauba/Töö tagastamist ja hinna hüvitamist võib Ostja/Tellija nõuda ka juhul, kui korduv  garantiiremondi teostamine ei anna tulemusi.

9.10. Garantiiremont on Ostjale/Tellijale tasuta. Garantiiremondi objektiks oleva Kauba/Töö transpordi garantiiremondi töökotta, Kauba tootja asukohta või garantiiremondi teostaja sõit koha peale toimub OÜ Haktek või tootja kulul üksnes juhul, kui leiab kinnitust puuduse kuulumine garantii alla. Garantiid mittehõlmavate puuduste remonditööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja/Tellija.

9.11. Kui Pooled jäävad eriarvamusele Kauba/Töö puudusele garantii laienemise osas, tellitakse sõltumatu ekspertiis Üldtingimuste punktis 7.10 sätestatud tingimustel.

9.12. Kui Ostjaks/Tellijaks on tarbija, kuuluvad Garantiitingimused kohaldamisele niivõrd, kuivõrd need ei kitsenda tarbija õigusi võrreldes võlaõigusseaduse tarbijagarantii sätetega.

9.13. Garantii katkeb juhul, kui garantiiobjektiks oleva kauba või teenuse eest pole makstud tähtaegselt.